Regulamin sprzedaży usług przez Internet

1. Postanowienia ogólne
Aktualną i obowiązującą wersję niniejszego Regulaminu sprzedaży usług przez Internet (Regulaminu Sprzedaży) można zawsze znaleźć na stronie www. krystianbatog.pl. Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 08.09.2017 r. i stanowi dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem www. krystianbatog.pl, zwany dalej Serwisem.
Składając zamówienie w Serwisie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wystawienia stosownego dowodu zakupu oraz wysyłki zrealizowanej usługi.
Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie zarówno do usług świadczonych na rzecz wszystkich podmiotów, w tym konsumentów. Jeśli z treści Regulaminu wynika, że dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentem, postanowienia te nie mają zastosowania do pozostałych podmiotów.

2. Właściciel Serwisu
Właścicielem Serwisu jest firma: Krystian Batóg z siedzibą: w Warszawie ul. Ludwika Rydygiera 13a/60, 01 – 793 Warszawa, NIP: 896-146-96-30 REGON: 368189950 zwana dalej Krystian Batóg. Serwis prowadzi sprzedaż realizowanych przez siebie usług na odległość (on-line) za pośrednictwem swojej strony internetowej www.krystianbatog.pl, nr telefonu 505 533 381.

3. Ceny i płatności
Ceny zamieszczone na internetowej stronie Serwisu są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny usług podane na stronie krystianbatog.pl zawierają koszty wysyłki zrealizowanej usługi.

Płatności elektroniczne na stronie krystianbatog.pl realizowane są za pośrednictwem serwisu PayU.

4. Zamówienia
Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia zamieszczony na internetowej stronie Serwisu oraz drogą mailową na adres trener@krystianbatog.pl lub telefoniczną.
Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie podanym w art. pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym – Serwisem krystianbatog.pl. Zrealizowane zamówienia (plany treningowe lub diety) dostarczane są w formacie elektronicznym poprzez System Serwisu w terminie ustalonym w zleceniu.
Składając zamówienie Kupujący będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi.
Do każdego zamówienia, na prośbę klienta, wystawia się fakturę bez VAT. Serwis krystianbatog.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne, o czym Serwis krystianbatog.pl powiadomi Kupującego poprzez przesłanie mu wiadomości drogą elektroniczną. Kupujący może dokonać zapłaty za wykonaną usługę poprzez: przelew bankowy na konto bankowe Serwisu krystianbatog.pl, lub system płatności elektronicznych PayU. Zapłata winna być dokonana w terminie i na zasadach określonych w przesłanym Kupującemu potwierdzeniu zamówienia.
Koszt dostarczenia zamówionej usługi w każdym przypadku wliczony jest w koszt usługi.

4. Czas dostawy usługi

Wykonana usługa (plany treningowy i/lub diety) dostarczana jest on-line (format elektroniczny) w dniu ustalonym w potwierdzeniu zamówienia jako termin realizacji usługi.

Konsultacje prowadzone osobiście lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość zostaną przeprowadzone w terminie ustalonym wspólnie przez Zamawiającego i Usługodawcę.

Jeśli z terminy te nie będą mogły być przez Serwis krystianbatog.pl dotrzymane z powodów niezależnych od Zamawiającego, Serwis poinformuje o tym fakcie Zamawiającego drogą mailową i/lub telefoniczną  i wskaże nowy termin realizacji usługi. Jeśli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, przysługuje mu zwrot opłaty za Usługę. Serwis nie zwróci opłaty Zamawiającemu jeśli brak dotrzymania terminu wynika z jego zaniechań, działań lub braku działań koniecznych do prawidłowej realizacji usługi (np. brak kontaktu i odpowiedzi na maile i telefony, nieprawidłowe wypełnienie kwestionariusza i nie dokonanie koniecznych korekt w błędnie wypełnionym kwestionariuszu itp.).

5. Rodzaje świadczonych usług
– konsultacje żywieniowo-treningowe.
Usługa świadczona po uprzednim umówieniu się z zamawiającym, osobiście lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.
– indywidualny plan żywieniowy czyli zbilansowana dieta dostosowana do możliwości, celów oraz upodobań Zamawiającego.
– indywidualny plan treningowy czyli zindywidualizowany trening dopasowanych do celów i możliwości Zamawiającego.
– Kompleksowy plan żywieniowo treningowy czyli pakiet zbilansowanej diety połączonej ze zindywidualizowanym treningiem dopasowanym do celów i możliwości Zamawiającego.

Zamawiając usługi w Serwisie, Zamawiający oświadcza, że jest świadomy stanu swojego zdrowia. Odbył konsultacje lekarskie i został poinformowany o braku przeciwwskazań do uprawiania przez niego sportu, oraz nie musi stosować specjalistycznej diety wymaganej w stanach chorobowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu wynikłe z braku konsultacji lekarskiej w sprawie przeciwwskazań do stosowania otrzymanego planu treningowego i/lub żywieniowego. Serwis nie odpowiada również za nieprawidłową technikę wykonywania ćwiczeń przez Zamawiającego poszczególnych ćwiczeń. Każda osoba powinna najpierw poznać prawidłową technikę wykonywania ćwiczeń przy pomocy wykwalifikowanego trenera, powinna również zasięgnąć opinii lekarza dotyczącej przeciwwskazań do wykonywania niektórych ćwiczeń.  Zamawiający jest zobowiązany poinformować Serwis o stanie swojego zdrowia, chorobach przewlekłych, przeciwwskazaniach do wykluczających wykonywanie określonych ćwiczeń lub stosowania określonych produktów żywnościowych. Przygotowanie skutecznego, zdrowego i bezpiecznego planu treningowego i/lub żywieniowego jest możliwe tylko w przypadku podania wszystkich niezbędnych informacji.
Osiągnięcie celów zakładanych w planie treningowym i/lub żywieniowym jest możliwe tylko w wypadku ścisłego stosowania się Zamawiającego do otrzymanych zaleceń, które nie powinny być zmieniane i stosowane wybiórczo. Mimo najwyższej staranności włożonej w przygotowanie usługi, jej efekty nie są możliwe do jednoznacznego przewidzenia. Każdy organizm jest inny i inaczej reaguje na aktywność fizyczną i zmiany w diecie. Natężenie i tempo zmian w organizmie Zamawiającego zależy od bardzo wielu czynników, przede wszystkim od poziomu jego zaangażowania w realizacji planu, a także od innych okoliczności takich jak predyspozycje genetyczne i typ budowy ciała, tryb życia, ilość snu, poziom wytrenowania i itp. Dlatego Serwis nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty osiągane po zastosowaniu planu treningowego i/lub żywieniowego. Zwłaszcza wśród osób dopiero rozpoczynających stosowanie takich planów efekty mogą być bardzo zróżnicowane. Dopiero po pewnym okresie czasu i poznaniu organizmu i możliwości Zamawiającego istnieje możliwość bardzo dokładnego dopracowania szczegółów planu rzez trenera.

6. Prawa autorskie
Treści zamieszczone na stronach serwisu oraz otrzymane przez Zamawiającego w ramach świadczenia usług przez Serwis stanowią własność firmy Krystian Batóg i podlegają ochronie. Zabrania się ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży czy powielania i udostępniania innym osobom bez zgody autora.

7. Reklamacje
Wszystkie usługi sprzedawane przez Serwis są wykonane przez firmę Krystian Batog będącą właścicielem Serwisu. Reklamowaną usługę Klienci zarejestrowani w Systemie zwracają do Serwisu w postaci oryginalnego dokumentu w formacie elektronicznym mailowo na adres trener@krystianbatog.pl w formie odpowiedzi na otrzymany wcześniej mail z dostawą wykonanej usługi. Wszyscy klienci wysyłają ponadto drogą mailową dokładny opis wad stanowiących podstawę reklamacji. Serwis zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy dana usługa wykonana została wadliwie i/lub niekompletnie, i stosownie poprawić/uzupełnić ją na własny koszt. Poprawiona i/lub uzupełniona usługa zostanie przekazana Zlecającemu taką samą drogą, jak pierwotnie dostarczona usługa.

8. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta
Kupujący będący konsumentem zawierający umowę o świadczenie usług ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. przesłania Kupującemu potwierdzenia zlecenia zawierającego informację o koszcie usługi oraz terminie jej realizacji. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem zobowiązany jest poinformować Serwis o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres: trener@krystianbatog.pl.
Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu jest wyłączone w przypadku świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w powyżej i świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Za rozpoczęcie świadczenia usług przez Serwis uznaje się moment przesłania przez Zamawiającego wypełnionego kwestionariusza zawierającego informację niezbędne do stworzenia zindywidualizowanego planu treningowego lub żywieniowego.

9. Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Serwis zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowane o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez Kupującego po rozpoczęciu świadczenia przez Serwis usług, to zwrotowi będzie podlegać kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę (zwrot proporcjonalny). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy nie zawierają umowy jako konsument (w tym również osobom fizycznym zawierającym umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej).

10. Inne
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

11. Ochrona prywatności

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczek”).
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto inne informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzu będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. dla dokonania procesu przygotowania i wysyłki zamówionej usługi towaru lub kontraktu handlowego. Wszyscy, którzy przekazali do Serwisu swoje dane osobowe mogą żądać ich korekty, uzupełnienia zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: trener@krystianbatog.pl

12. Informacja o plikach cookies.
Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/